ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14


ΗΡΑΧΑΡΤΟΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ.11391/70/Β/86/104
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2014 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2014 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα Α Εγκατ/σης 2428,26 2428,25 0,01 2428,26 2428,25 0,01 Μετοχικό κεφάλαιο 398833,50 398833,50
Έξοδα αναδιοργάνωσης 10625,00 10624,96 0,04 10625,00 10624,96 0,04 Διαφ.Αν/γης Ν.2065/92 1160,28 1160,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ 13053,26 13053,21 0,05 13053,26 13053,21 0,05 Τακτικό αποθεματικό 24228,12 24228,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Αποτελέσματα εις νεον
Ι. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙV. Υπολ.Ζημιων εις νεον -26694,11 -16343,79
1. Οικόπεδα 971984,00 971984,00 971984,00 971984,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 397527,79 407878,11
3. Κτίρια – Τεχν. Εγκατ. 238273,27 232480,85 5792,42 238273,27 232196,85 6076,42
4. Μηχανήματα – τεχν. Εγκατ. 393389,30 390878,34 2510,96 393389,30 388533,34 4855,96 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5. Μεταφορικά μέσα 81721,48 78910,14 2811,34 81721,48 76652,60 5068,88 ΙΙ. Βραχυπροθ. Υποχρεώσεις
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός 304760,69 302948,69 1812,00 303429,62 297584,44 5845,18 Τράπεζες λογ. Βραχυπρ. 417244,73 423186,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1990128,74 1005218,02 984910,72 1988797,67 994967,23 993830,44 Προμηθευτές 133575,52 92028,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πελάτες διάφοροι 512,73
Ι. Αποθέματα Υποχρ. Από φόρους- τέλη 76079,69 94683,29
Πρώτες & βοηθ. Ύλες 2740,57 17089,42 Ασφ. Οργανισμοί 18026,93 47513,44
Προιόντα έτοιμα 8187,05 10701,50 Πιστ. Διάφοροι 8928,66 45548,86
ΙΙ. Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 654368,26 702960,77
Πελάτες 22218,19 32929,62
Επιταγές εισπρακτέες 13525,40
Ελληνικό δημόσιο 2648,10 7260,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1051896,05 1110838,88
Προμηθευτές (χρεώστ. Υπολ.) 22226,71 10437,64
IV. Διαθέσιμα
Ταμείον 1563,19 10426,82
Καταθ. Όψεως 7401,47 14637,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ. 66985,28 117008,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1051896,05 1110838,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 2013
31η Δεκεμβρίου 2014 (Χρήση 1/1/14 – 31/12/14) Καθαρά αποτελέσματα (Κ-Ζ) χρήσεως -6807,20 74989,60
1. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 2014 2013 Υπολ. ζημιων προηγ. Χρήσης -16343,79 -83594,37
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 727169,53 853881,77 Μειον φόρος εισοδήματος -3543,12 -7739,02
Μειον Κόστος Πωλήσεων -663075,42 -721176,16 Μειον φόρος εισοδήματος προηγ. ετών
Μικτά Αποτ/τα Εκμετ/σεως 64094,11 132705,61 Αποτελέσματα προς διάθεση -26694,11 -16343,79
Μειον ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
             Φόροι – Τέλη -690,16 -938,46 1. Υπολ. Κερδων – ζημιων εις νέον -26694,11 -16343,79
             Τόκοι & Συναφή έξοδα -46182,88 -40829,52
             Αποσβέσεις χρήσεως -10250,79 -9440,42
             Προς/σεις – Πρόστιμα -13777,48 -6507,61 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.            ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Καθαρά Αποτελ/τα Εκμετ/σεως ΣΤ. ΚΡΙΑΡΑΣ                      Ι. ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ
Κέρδη Χρήσεως -6807,20 74989,60 Α.Δ.Τ. ΑΗ 964968

back         exporters-sources.com - Your comprehensive International Trade Services, resource.
            back
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr


Agricultural products Manufacturers | Art & Handmades Manufacturers | Beverages Manufacturers | Building materials Manufacturers | Books Manufacturers | Chemical products Manufacturers | Church materials Manufacturers | Clothing Manufacturers | Clothing accessories Manufacturers | Construction materials Manufacturers | Cosmetics Manufacturers | Environmental systems Manufacturers | Food products Manufacturers | Footwear & Leather Manufacturers | Fuel - Lubricants Manufacturers | Furniture - Lighting Manufacturers | Gifts & Handicrafts Manufacturers | Handmades Manufacturers | Home accessories Manufacturers | Industrial materials Manufacturers | Jewelry Manufacturers | Machinery - Tools Manufacturers | Miscellaneous Manufacturers | Museum copies Manufacturers | Musical instruments Manufacturers | Ores Manufacturers | Packaging materials Manufacturers | Paper Manufacturers | Plastics Manufacturers | Publishing houses Manufacturers | Sports - Equipment Manufacturers | Textiles & White linen Manufacturers | Traditional Goods Manufacturers


Carton Boxes Crete
HERACARTON S. KRIARAS SA
Heraklion Crete Greece
ira.idx.gr


We make paper boxes for Iraklion, Chania, Rethymnon, Agios Nikolaos, Ierapetra, Sitia

Απο το 1974 παράγουμε χαρτόνια, χαρτοκιβώτια, χάρτινα κουτιά, χαρτοτελάρα, χάρτινες κυψέλες, πάτους, καπάκια για επιχειρήσεις σε
Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία